Skip to content

پیشگیري از مصرف سیگار با هوش هیجانی

پرورش هوش هیجانی راهکاري مناسب براي پیشگیري از مصرف سیگار

پرورش هوش هیجانی راهکاري مناسب براي پیشگیري از مصرف سیگار

هوش هیجانی (EQ) برخلاف هوش شناختی (IQ) اکتسابی و قابل‌افزایش است. یعنی مهارت‌هایی است که در برابر استرس‌ها از ما محافظت می‌کنند. به بیان ساده هوش هیجانی؛ آگاهی، درک و کنترل احساسات خود و آگاهی ، درک و تحمل احساسات دیگران است.

افراد باهوش هیجانی بالا در چهار مؤلفه زیر عملکرد بهتری دارند :

 

خودآگاهی :

یعنی توانایی در شناخت دقیق هیجان‌ها به هنگام وقوع آن‌ها و درك شیوه‌های معمولی خود براي واکنش نشان دادن به مردم در وضعیت‌های مختلف.

 

خود مدیریتی:

یعنی توانایی در کنترل هیجان‌ها که از طریق آن می‌توان انعطاف‌پذیر باقی ماند و در مقابل مردم و وضعیت‌های متفاوت به‌طور مثبت و مؤثر واکنش نشان داد.

 

آگاهی اجتماعی:

یعنی توانایی در شناخت و درك هیجان‌هاي دیگران، چه به‌صورت فردي و چه به‌صورت گروهی که براي کنترل و مدیریت رابطه بسیار ضرورت دارد.

 

مدیریت رابطه:

یعنی توانایی استفاده از هیجان‌هاي خود و دیگران براي مدیریت سازنده و مثبت تعامل‌ها و روابط.

 

با تعریفی که از هوش هیجانی شد و با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده بین هوش هیجانی و مصرف سیگار رابطه منفی و معکوسی وجود دارد. هرچند افرادی که روزانه مصرف سیگار و قلیان دارند به‌عنوان عاملی برای کاهش استرس به سیگار و قلیان روی آورده و آن را تکرار می‌کنند.

با توجه به تحقیقات در این زمینه کشیدن سیگار استرس‌های ناشی از ترک سیگار را برطرف می‌کند و استرس‌های دیگر بر قوت خود باقی هستند.

پیشگیري از مصرف سیگار

بنابراین رشد و پرورش هوش هیجانی براي پیشگیري از مصرف سیگار، راهکاري مناسب محسوب می‌شود که می‌تواند به بهزیستی فرد و جامعه کمک کند.

مطالب مرتبط