Skip to content

رابطه اختلالات روانی با میزان وابستگی نیکوتین

وابستگی نیکوتین

رابطه اختلالات روانی با میزان وابستگی نیکوتین

سیگار کشیدن خطر ابتلا به اختلالات روانی را تشدید کند.

نیکوتین در کوتاه‌مدت باعث کاهش استرس شده اما در درازمدت باعث افزایش استرس می‌شود. نیکوتین موجود در سیگار می‌تواند سبب تغییر پاسخ مغز در سیستم پاداش دهی و مجازات شود و همچنین افزایش مصرف سیگار ، سبب تغییرات روانی در افراد به دلیل تداخل نیکوتین با سلول‌های مغز می‌شود.

سیگار کشیدن و مصرف توتون و تنباکو می‌تواند خطر ابتلا به اسکیزو‌فرنی و سایر بیماری‌ها و اختلالات روانی را تشدید کند. نیکوتین موجود در سیگار با افزایش اثر آزاد شدن ماده شیمیایی دوپامین در مغز سبب توسعه روان‌پریشی در افراد می‌شود. ترشح دوپامین اضافی در مغز بهترین توضیح برای تغییرات بیولوژیکی در مغز و بروز بیماری اسکیزو‌فرنی است. ماده شیمیایی دوپامین نقش مهمی در بروز و کنترل احساسات مغز دارد.

افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری میزان تکانش گری بیشتری دارند.

در یک تعریف جامـع تکانش گری را می‌توان به‌صورت ترجیح پاداش‌های فوری تمایـل بـه ماجراجویـی، جست‌وجو حس‌های نو، عـدم پـشتکار و اصـرار در انجام امور و یافتن راه‌های سـاده دسـتیابی بـه پـاداش و همچنین زمان کوتاه واکنش فردی تبیین نمود.

با توجه به این تعریف آشکار است که مقادیر زیاد تکانش گری به‌تنهایی مفید نیست و درواقع ناکارآمد است . به‌طور مثال می‌توان بـه تمایـل زیـاد افـراد تکانش گر بـه تجربه داروهای روان‌گردان و درنهایت استفاده دائم از آن‌ها اشاره کرد.

حـس جویـی نیز می‌تواند به‌عنوان جنبه‌های دیگر از تکانش گری در نظـر گـرفته شـود . حـس جویـی نـیاز بـه تغییر و تجـربه حس‌های جدیـد، نو و پیچیده درعین‌حال پذیرش خطرات احتمالی همراه تعریف می‌شود.

از جنبه‌های دیگـر تکانش گری می‌توان به خطرپذیری اشاره نمـود. خطرپذیـری به تمایـل انجـام امـوری تلقـی می‌شود کـه با درجاتـی از عـواقب مثـبت و منفـی همـراه است.

با تـوجه بـه مـضرات سـیگار، مـصرف دخانـیات را می‌توان در گروه رفـتارهای خطـرجویانه قرارداد. تمایـل بیـشتر افـراد سـیگاری (نـسبت به افراد غیر سیگاری ) به انجام امور پرخطر می‌باشد.

مطالعـات اخیـر درزمینۀ آثار سایکوفارماکولوژیک نیکوتین مـؤید آن اسـت کـه مـصرف حـاد و کوتاه‌مدت نیکوتـین موجب کاهش تکانش گری و مصرف درازمدت آن باعث افزایش رفتارهای تکانـشگرانه می‌شود.

مطالب مرتبط